“Liposclerosi”

2003 Fleb des Alpes Kranisca Gora (Slovenia)